e i building

e i building teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e i building e yapıyorum

e i building terimi için benzer kelimeler ve anlamları

building after building bina sonra bina
had a building building bir bina vardı
body building vücut geliştirme
building bina
building and loan association bina ve kredi birliği
building block yapıtaşı
building line yapı çizgisi
building paper yapı kağıdı
building permit inşaat ruhsatı
building society yapı kooperatifi
building trades inşaat işleri
empire building imparatorluk binası
empire state building empire state binası
listed building listelenen bina
loft building çatı katı binası
nation-building ulus inşa
out-building dışı bina
sick building syndrome hasta bina sendromu
sliver building şerit yapı
system building sistem kurma
under-building altında kurma
capacity building kapasite geliştirme
building blocks yapı taşları
team building takım oluşturma
building site inşaat alanı
office building ofis binası
building envelope bina zarfı
relationship building ilişki kurma
brand building marka oluşturma
peace building barış inşası
building trust güven inşa etmek
community building topluluk oluşturma
green building yeşil bina
building code bina kodu
apartment building apartman binası
building relationships ilişki kurmak
building societies yapı toplulukları
building materials yapı malzemeleri
building services bina servisi
building construction bina inşaatı
consensus building uzlaşma inşası
building contractor müteahhit
institution building kurum inşaatı
nation building ulus inşası
building work inşaat binası
building regulations bina yönetmeliği
skill building beceri geliştirme
building management system bina yönetim sistemi
building automation bina otomasyonu
building industry yapı endüstrisi