i accidentally lost

i accidentally lost teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accidentally lost yanlışlıkla kaybettim

i accidentally lost terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accidentally kazara
accidentally on purpose yanlışlıkla bilerek
accidentally swallowed yanlışlıkla yutulmuş
it was accidentally kazara oldu
i accidentally yanlışlıkla
we accidentally yanlışlıkla
accidentally left yanlışlıkla bıraktı
accidentally damaged kazara hasar
accidentally met yanlışlıkla buluştum
not accidentally yanlışlıkla değil
accidentally discharged water kazara boşalan su
accidentally skipped yanlışlıkla atlandı
if accidentally swallowed yanlışlıkla yutulduğunda
easy to accidentally yanlışlıkla kolay
circumvented accidentally yanlışlıkla çarpmak
accidentally knocking yanlışlıkla vurma
accidentally stick yanlışlıkla sopa
accidentally ran over kazara koştu
accidentally been left yanlışlıkla bırakılmış
accidentally saw kazayla gördüm
accidentally erased yanlışlıkla silindi
accidentally injuring kazara yaralanma
accidentally land yanlışlıkla arazi
accidentally dropped yanlışlıkla düştü
accidentally pregnant yanlışlıkla hamile
accidentally leave behind yanlışlıkla geride bırakmak
are caused accidentally kazara neden olur
accidentally activate yanlışlıkla etkinleştirme
accidentally stepped yanlışlıkla basıldı
accidentally broken. yanlışlıkla kırıldı.
accidentally eating yanlışlıkla yemek
accidentally ingest yanlışlıkla yutmak
accidentally injected yanlışlıkla enjekte
he accidentally stabbed himself yanlışlıkla kendini bıçakladı
intentionally or accidentally bilerek veya kazayla
she accidentally yanlışlıkla
might accidentally come in contact with yanlışlıkla temasa geçebilir
accidentally or otherwise kazara veya başka türlü
was accidentally killed yanlışlıkla öldürüldü
accidentally injured kazayla yaralanan
accidentally fell yanlışlıkla düştü
accidentally mixed up yanlışlıkla karıştırmak
time lost is brain lost zaman kaybetti beyin kaybetti
lost profits or lost savings kar kaybı veya tasarruf kaybı
lost revenues or lost profits gelir kaybı veya kar kaybı
including any lost profits, lost savings kaybedilen karlar dahil olmak üzere tasarruf kaybı.
have lots of lost lost ground kaybedilen zemini kaybetmek
of lost lost ground kaybedilen zeminin
for want of a nail the kingdom was lost bir çivi istemek için krallık kayboldu
he who hesitates is lost tereddüt eden kaybolur