d versatility

d versatility teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d versatility d çok yönlülük

d versatility terimi için benzer kelimeler ve anlamları

versatility çok yönlülük
space-saving versatility yer tasarrufu sağlayan çok yönlülük
for versatility çok yönlülük için
high versatility yüksek çok yönlülük
sheer versatility çok yönlülük
versatility and convenience çok yönlülük ve rahatlık
versatility of use kullanım çeşitliliği
ultimate versatility nihai çok yönlülük
maximum versatility maksimum çok yönlülük
display versatility ekran çok yönlülüğü
application versatility uygulamada çok yönlülük
enormous versatility muazzam çok yönlülük
unmatched versatility eşsiz çok yönlülük
tremendous versatility muazzam çok yönlülük
rugged versatility sağlam çok yönlülük
wide versatility geniş çok yönlülük
designed for versatility çok yönlülük için tasarlanmış
design versatility tasarım çok yönlülüğü
product versatility ürün çeşitliliği
extreme versatility aşırı çok yönlülük
great versatility mükemmel çok yönlülük
versatility in usage kullanımda çok yönlülük
that delivers versatility çok yönlülük sağlayan
cargo versatility kargo yönlülük
due to its versatility çok yönlülüğü nedeniyle
virtue of its versatility çok yönlülüğü nedeniyle
superior versatility üstün çok yönlülük
versatility to treat tedavi etmek çok yönlülük
unprecedented versatility benzeri görülmemiş çok yönlülük
with versatility çok yönlülük ile
prosthetic versatility protetik çok yönlülük
versatility needed çok yönlülük gerekli
versatility is further increased çok yönlülük daha da artar
provide the ultimate in versatility çok yönlülükte en iyisini sağlamak
low versatility düşük çok yönlülük
demonstrated versatility kanıtlanmış çok yönlülük
my versatility çok yönlülüğüm
enhance versatility çok yönlülüğü geliştirmek
for added versatility daha fazla çok yönlülük için
process versatility süreç çok yönlülüğü
master of versatility çok yönlülük ana
clinical versatility klinik çok yönlülük
flexibility versatility esneklik çok yönlülük
the most versatility en çok yönlülük
weight versatility ağırlık çok yönlülüğü
good versatility iyi yönlülük
volume versatility hacim çok yönlülüğü
adds more versatility daha çok yönlülük ekler
processing versatility işleme çok yönlülüğü
cooking versatility pişirme çeşitliliği