c part

c part teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c part c kısmı

c part terimi için benzer kelimeler ve anlamları

part-part-whole yarı parça-bütün
part by part basis bölüm bazında bölüm
upper part and bottom part üst kısım ve alt kısım
let's go part by part bırakalım bölüm bölüm
rotating part and stationary part dönen parça ve sabit parça
on a part by part basis kısmen kısmen
if one part is honored, every part rejoices with it eğer bir kısım onurlandırılmışsa, her kısım onunla sevinir
part i and part ii bölüm i ve bölüm ii
ad part. dolent. reklam bölümü. dolent.
alveolar soft part sarcoma alveoler yumuşak kısım sarkomu
best part of something bir şeyin en iyi kısmı
better part of daha iyi bir parçası
bit part bit kısmı
breeches part pantolon parçası
discretion is the better part of valor takdir hakkı, vasıfın daha iyi bir parçasıdır
for one's part bir bölüm için
for the most part çoğu kısım için
four-part dört bölümlük
four-part harmony dört bölüm uyumu
imaginary part hayali kısım
in good part kısmen
in part kısmen
mastoid part mastoid kısmı
multi-part stationery çok parçalı kırtasiye
name part isim bölümü
on one's part bir tarafta
on the part of parçası
part bölüm
part and parcel parsel ve parsel
part company bölüm şirketi
part exchange parça değişimi
part music bölüm müziği
part of fortune servet parçası
part of speech konuşmanın bölümü
part song bölüm şarkısı
part with ayrılmak
part work bölüm çalışması
part-off yarı kapalı
part-score yarı skoru
part-time yarı zamanlı
part-timer kısmi zamanlayıcı
part-way parçası yönlü
part-writing kısmi yazma
part. bölüm.
part. adj. bölüm. adj.
part. aeq. bölüm. aek.
part. vic. bölüm. kurban.
perf. part. perf. bölüm.
pres. part. pres. bölüm.
real part gerçek kısım