e payment receipt

e payment receipt teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e payment receipt e ödeme makbuzu

e payment receipt terimi için benzer kelimeler ve anlamları

payment receipt ödeme makbuzu
receipt of payment ödeme makbuzu
upon receipt of payment ödeme aldıktan sonra
payment due upon receipt makbuz nedeniyle ödeme
on receipt of payment ödeme aldıktan sonra
payment on receipt makbuz ödemesi
payment upon receipt makbuz üzerine ödeme
payment is due upon receipt ödeme makbuzu
receipt for payment ödeme makbuzu
receipt payment makbuz ödemesi
receipt of the down payment peşinatın alınması
payment and receipt ödeme ve makbuz
fee payment receipt ücret ödeme makbuzu
after receipt of your payment ödemenizi aldıktan sonra
after payment receipt ödeme makbuzundan sonra
receipt of advance payment peşin ödeme makbuzu
upon receipt of your payment ödemenizi aldıktan sonra
receipt and payment makbuz ve ödeme
a receipt for the payment ödeme makbuzu
payment is due upon receipt of invoice ödeme makbuzu alındıktan sonra ödenir
payment after receipt makbuz sonrası ödeme
payment upon receipt of the invoice faturayı aldıktan sonra ödeme
receipt of your payment ödemenizin alınması
payment due upon receipt of invoice faturayı aldıktan sonra ödeme
electronic payment receipt elektronik ödeme makbuzu
receipt of the final payment son ödeme makbuzu
official receipt payment resmi makbuz ödemesi
receipt of payment instructions ödeme talimatlarının alınması
on receipt of such payment böyle bir ödeme alındığında
upon receipt of the first payment ilk ödemenin alınmasından sonra
payment is due receipt ödeme makbuzu
payment after receipt of invoice faturayı aldıktan sonra ödeme
your payment will be processed upon receipt ödemeniz alındıktan sonra işleme koyulur
receipt of total payment toplam ödeme makbuzu
policy of insurance and the receipt for payment of sigorta poliçesi ve ödeme makbuzu
receipt payment method makbuz ödeme yöntemi
mortgage payment receipt ipotek ödeme makbuzu
payment is due immediately upon receipt of invoice. ödeme, faturanın teslim alınmasından hemen sonra yapılır.
receipt and proof of payment makbuz ve ödeme belgesi
serve as receipt and proof of payment makbuz ve ödeme kanıtı olarak hizmet etmek
following receipt of payment ödemenin alınmasından sonra
on receipt of a payment of ödemesinin alınması üzerine
receipt of full payment tam ödeme makbuzu
tax payment receipt vergi ödeme makbuzu
payment must be made upon receipt of the product. ödeme alındıktan sonra ödeme yapılmalıdır.
payment is subject to receipt ödeme makbuz tabidir
payment pending receipt ödeme bekleyen makbuz
non payment or under payment ödeme dışı veya ödeme altında
payment in full of the new pre-financing payment yeni ön finansman ödemesinin tamamı ile ödeme
american depository receipt amerikan depo makbuzu