g-7 ministers and governors

g-7 ministers and governors teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-7 ministers and governors g-7 bakanlar ve valiler

g-7 ministers and governors terimi için benzer kelimeler ve anlamları

group of twenty finance ministers and central bank governors yirmi maliye bakanları grubu ve merkez bankası valileri
rulers and governors hükümdarlar ve valiler
group of governors and heads of supervision vali grubu ve denetim başkanları
he has forbidden his governors to pass laws of immediate and valilerinin derhal yasalarını geçmesini yasakladı ve
managers and governors yöneticiler ve valiler
governors island valiler adası
board of governors valiler kurulu
board of governors of the federal reserve system federal rezerv sistemi yönetim kurulu
federal reserve board of governors federal yönetim kurulu rezervi
chairman of the board of governors valiler kurulu başkanı
boards of governors valiler kurulları
broadcasting board of governors valiler yayın kurulu
court of governors valiler mahkemesi
board of governors of the federal reserve federal rezerv yönetim kurulu
board of governors university yönetim kurulu üniversitesi
university board of governors üniversite yönetim kurulu
national governors association ulusal valiler birliği
coalition of northeastern governors kuzeydoğu valileri koalisyonu
governors awards valiler ödülleri
board of governors eib yönetim kurulu eib
governors state university valiler devlet üniversitesi
council of governors valiler konseyi
governors forum valiler forumu
governors highway safety association valiler karayolu güvenliği derneği
national governors association center for best practices en iyi uygulamalar için ulusal valiler birliği merkezi
college board of governors valiler yüksekokul kurulu
imf board of governors imf valiler kurulu
board of governors meeting yönetim kurulu toplantısı
sitting governors oturma valileri
board of governors for higher education yüksek öğrenim için yönetim kurulu
western governors association batı valiler derneği
board of governors of the university üniversite yönetim kurulu
iaea board of governors bir yönetim kurulu üyesi
governors of the school okul valileri
border governors conference sınır valileri konferansı
annual governors meeting yıllık valiler toplantısı
foundation board of governors valiler vakfı kurulu
chair of the board of governors valiler kurulu başkanı
board of governors of the international atomic energy agency uluslararası atom enerji ajansı yönetim kurulu
board of governors iaea yönetim kurulu iaea
committee of governors valiler komitesi
governors meeting valiler toplantısı
board of governors fee waiver yönetim kurulu feragat ücreti
board of governors of the federal reserve bank federal rezerv bankası yönetim kurulu
group of governors valiler grubu
actions of governors valilerin eylemleri
board of governors of the iaea iaea valileri kurulu
northeastern governors kuzeydoğu valileri
governors application valiler uygulaması
board of governors of the european school avrupa okulu yönetim kurulu