l fitness trait

l fitness trait teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l fitness trait l spor özelliği

l fitness trait terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cardinal trait kardinal özellik
chromosomal trait kromozomal özellik
culture trait kültür özelliği
dominant trait baskın özellik
marker trait marker özelliği
nonpenetrant trait halka açık olmayan özellik
recessive trait çekinik gen
sex-linked trait cinsiyete bağlı özellik
sickle cell trait orak hücre özelliği
trait kişisel özellik
genetic trait genetik özellik
quantitative trait loci nicel özellik lokusları
trait anxiety sürekli kaygı
common trait ortak özellik
defining trait özellik tanımlama
trait loci özellik loci
key trait anahtar özellik
trait-like özellik benzeri
trait theory özellik teorisi
novel trait yeni özellik
hereditary trait kalıtsal özellik
trait anger sürekli öfke
psychological trait psikolojik özellik
target trait hedef özellik
a trait bir kişisel özellik
trait-based özellik tabanlı
state-trait anxiety inventory durumluk özellikli kaygı envanteri
state-trait devlet özellik
trait d'union özellik d & # 039; birlik
resistance trait direnç özelliği
autosomal recessive trait otozomal resesif özellik
trait theories özellik teorileri
state-trait anxiety durum-sürekli kaygı
thalassemia trait talasemi özelliği
autosomal dominant trait otozomal dominant özellik
inherent trait doğal özellik
trait approach özellik yaklaşımı
heritable trait kalıtsal özellik
variety trait çeşitlilik özelliği
distinguishing trait ayırt edici özellik
a common trait ortak bir özellik
sickle trait orak özelliği
hallmark trait özellik özelliği
trait purity özellik saflığı
trait of interest ilgi özelliği
cellular or blood trait hücresel veya kan özelliği
trait measures özellik önlemleri
a rare trait nadir bir özellik
trait data özellik verileri
, atypical hereditary cellular or blood trait , atipik kalıtımsal hücresel veya kan özelliği