it is not certain

it is not certain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it is not certain belli değil

it is not certain terimi için benzer kelimeler ve anlamları

is not certain kesin değil
not certain kesin değil
it is not certain that kesin değil
are not certain kesin değil
it's not certain kesin değil
i am not certain ben emin değilim
i'm not certain emin değilim
but not certain ama kesin değil
we are not certain emin değiliz
still not certain hala kesin değil
it is not certain whether kesin olup olmadığı kesin değil
it's not certain that kesin değil ki
it was not certain kesin değildi
i am not certain whether emin olup olmadığımdan emin değilim
not at all certain kesin değil
is not known for certain kesin olarak bilinmiyor
was not certain kesin değildi
not yet certain henüz kesin değil
d. accordingly, if you are not sure whether certain material d. buna göre, belirli malzeme olup olmadığından emin değilseniz
certain things and not others belirli şeyler, diğerleri değil
is not certain whether kesin değil mi
if you are not certain whether emin olup olmadığını bilmiyorsan
certain mobile telephone operators do not allow access to 00 bazı cep telefonu operatörleri 00’a erişime izin vermiyor
is not thereby any less certain bu nedenle daha az kesin değil
certain jurisdictions do not allow limitations belirli yargı bölgelerinde sınırlama yoktur
not certain why kesin değil neden
it's still not certain hala belli değil
though not certain kesin olmasa da
i am not at all certain hiç emin değilim
certain state laws do not allow limitations bazı eyalet yasaları sınırlamalara izin vermiyor
some states, territories and countries do not allow certain bazı eyaletler, bölgeler ve ülkeler belirli
certain state laws do not allow l bazı eyalet yasaları izin vermiyor
you are not certain emin değilsin
is still not certain hala kesin değil
certain laws do not allow limitations bazı yasalar sınırlamalara izin vermiyor
the outcome is not certain sonuç kesin değil
not even certain kesin değil
if certain conditions are not met eğer belirli koşullar yerine getirilmezse
not be certain that emin olma
it is not certain yet henüz kesin değil
certain laws do not allow limitations on implied warranties bazı yasalar zımni garantilerde sınırlamalara izin vermez
we are not certain that emin değiliz ki
not altogether certain tamamen kesin değil
not without a certain kesin değil
not certain you senden emin değil
annuity certain yıllık gelir kesinliği
certain belli
death and taxes, certain as kesin olarak ölüm ve vergiler
for certain kesin olarak
in this world nothing is certain but death and taxes bu dünyada hiçbir şey kesin değil, ölüm ve vergiler