w3c member

w3c member teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w3c member w3c üyesi

w3c member terimi için benzer kelimeler ve anlamları

w3c standard w3c standardı
w3c markup w3c işaretlemesi
w3c specification w3c özellikleri
w3c compliant w3c uyumlu
world wide web consortium (w3c) dünya çapında web konsorsiyumu (w3c)
w3c complaint w3c şikayet
w3c recommendations w3c önerileri
w3c-conform w3c-uyumlu
member get member üye üye olsun
member-to-member üye, üyeler arası
member and non-member facilities üye ve üye olmayan tesisler
member and alternate member üye ve alternatif üye
additional member system ek üye sistemi
charter member tüzük üyesi
end member üyelik bitişi
member üye
member of congress kongre üyesi
member of parliament parlemento üyesi
member of the wedding düğün üyesi
non-member üye olmayan
private member özel üye
private member's bill özel üye faturası
ranking member sıralama üyesi
sub-member alt üye
web member web üyesi
board member kurul üyesi
member states üye devletler
staff member personel
full member tam üye
senior member kıdemli üye
team member takım üyesi
faculty member fakülte üyesi
crew member ekip üyesi
managing member yönetici üye
become a member üye ol
member of the board yönetim kurulu üyesi
founding member kurucu üye
member countries üye ülkeler
former member eski üyesi
cross member çapraz üye
household member ev üyesi
member companies üye şirketler
member of staff personel üyesi
member services üye hizmetleri
associate member ortak üye
immediate family member yakın aile üyesi
member of the public halkın üyesi
fellow member üye
sole member tek üye
council member meclis üyesi