t fence post

t fence post teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t fence post t çit direkleri

t fence post terimi için benzer kelimeler ve anlamları

post-and-rail fence ve raylı çit
fence post çit direkleri
post and rail fence direk ve raylı çit
a fence post bir çit direği
post-conflict and post-disaster situations çatışma sonrası ve afet sonrası durumlar
from post to post postadan postaya
post and non-post resources kaynak gönderen ve göndermeyen kaynaklar
post post modernism post modernizm sonrası
post and non-post gönder ve gönder
in post-conflict and post-disaster areas çatışma sonrası ve afet sonrası bölgelerde
post-conflict and post-disaster areas. çatışma sonrası ve afet sonrası alanlar.
post 2 post gönderi 2 gönderi
chain-link fence zincir bağlantı çit
cyclone fence siklon çit
dogleg fence dogleg çit
fence çit
fence in çit
fence lizard çit kertenkele
fence with ile çit
fence-mending çit-tamir
fence-off çit-off
fence-sitter çit bakıcısı
hot fence sıcak çit
on the fence çitte
on the fence, be çitin üstünde olmak
paling-fence paling-çit
picket fence bahçe çiti
rabbit-proof fence tavşan geçirmez çit
rail fence demiryolu çit
re-fence yeniden çit
ring-fence çevreleme
rock fence kaya çit
sit on the fence çitin üstüne otur
snake fence yılan çit
snow fence kar çit
spite fence kin çit
stockade fence borsa çit
straddle the fence çitleri çalmak
sunk fence batırılmış çit
the grass is always greener on the other side of the fence çitin diğer tarafında çim her zaman yeşildir
virginia fence virginia çit
virginia-rail-fence virginia-ray çit
worm fence solucan çit
chain link fence zincir bağlantı çit
fence off çitle ayırmak
perimeter fence çevre çit
fence line çit çizgisi
sitting on the fence çitte oturmak
silt fence silt çit
wire fence tel çit