l have been exhausted

l have been exhausted teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l have been exhausted çok yoruldum

l have been exhausted terimi için benzer kelimeler ve anlamları

have been exhausted tükenmiş
funds have been exhausted fonlar tükendi
resources have been exhausted kaynaklar tükendi
options have been exhausted seçenekler tükendi
appeals have been exhausted for temyiz davası tükendi
proceedings have been exhausted işlemler bitmiştir
have never been exhausted hiç bitmemiş
appeals have been exhausted temyizler tükendi
all options have been exhausted tüm seçenekler tükendi
rights of appeal have been exhausted temyiz hakkı tükenmiştir
domestic remedies have been exhausted iç hukuk yolları tükendi
i have been exhausted çok yoruldum
efforts have been exhausted çabalar tükendi
all avenues have been exhausted tüm caddeler tükendi
after domestic remedies have been exhausted iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra
has been exhausted tükendi
been exhausted tükenmiş
appeals had been exhausted temyizler bitmişti
benefit has been exhausted fayda tükendi
i has been exhausted çok yoruldum
must been exhausted bitkin olmalı
not yet been exhausted henüz bitmedi
had been exhausted bitkin olmuştu
have exhausted tükenmiş
i have left me exhausted beni yorgun bıraktım
you have exhausted çok yorgunsun
we have exhausted çok yorulduk
have exhausted all hepsini tükenmiş
we have exhausted all available options mevcut tüm seçenekleri tükettik
have exhausted all options. tüm seçenekleri tükettim.
exhausted yorgun
is exhausted bitkin
exhausted air yorgun hava
exhausted fumes bitkin duman
i am exhausted çok yorgunum
exhausted from tükenmiş
become exhausted tükenmek
are exhausted yorgun
exhausted gas tükenmiş gaz
exhausted batteries bitmiş piller
to be exhausted bitkin olmak
i'm exhausted bitkinim
absolutely exhausted tamamen bitkin
completely exhausted tamamen bitkin
exhausted battery bitmiş pil
totally exhausted tamamen tükenmiş
get exhausted yorulmak
was exhausted tükenmişti
has exhausted tükendi
feel exhausted yorgun hissetmek