d tube feeding

d tube feeding teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d tube feeding d tüp besleme

d tube feeding terimi için benzer kelimeler ve anlamları

feeding tube besleme borusu
tube feeding tüp besleme
nasogastric tube feeding nazogastrik tüp besleme
g-tube feeding g tüp beslemesi
feeding by tube tüp ile besleme
enteral feeding tube enteral besleme tüpü
jejunostomy feeding tube jejunostomi besleme tüpü
feeding jejunostomy tube jejunostomi tüpü besleme
enteral tube feeding enteral tüp besleme
supplemental tube feeding ek tüp besleme
flush feeding tube gömme besleme borusu
feeding tube supplies besleme borusu malzemeleri
pass a feeding tube besleme borusunu geçmek
feeding tube or ventilator besleme borusu veya vantilatör
tube feeding or tpn tüp besleme veya tpn
ng tube feeding ng besleme tüpü
feeding tube insertion besleme tüpü yerleştirme
percutaneous feeding tube perkütan besleme borusu
artificial tube feeding yapay tüp besleme
iv feeding tube iv besleme borusu
feeding tube catheter besleme tüpü kateteri
tube-to-tube boru için tüp
tube to tube plate tüpten tüp plakasına
bottom-feeding alt besleme
break feeding beslemeyi kesmek
breast-feeding emzirme
creep-feeding sürünme besleme
demand feeding talep besleme
feeding besleme
feeding bottle biberon
feeding cup besleme kabı
feeding frenzy aşırı beslenme
filter feeding filtre beslemesi
forced feeding zorla besleme
gastric feeding mide besleme
feeding grounds beslenme alanları
bottle feeding şişe doldurma
enteral feeding enteral beslenme
feeding pump besleme pompası
poor feeding zayıf beslenme
feeding back geri besleme
feeding system besleme sistemi
formula feeding formül besleme
feeding time besleme zamanı
feeding station besleme istasyonu
infant feeding bebek beslenmesi
complementary feeding tamamlayıcı beslenme
animal feeding hayvan besleme
self-feeding otomatik beslemeli
school feeding okul beslemesi