k-state

k-state teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-state k-devlet

k-state terimi için benzer kelimeler ve anlamları

state-by-state devlet-hal
state of the state devletin durumu
state and non-state actors devlet ve devlet dışı aktörler
from state to state eyaletten eyalete
vary from state to state eyaletten eyalete değişir
state by state basis eyalet bazında devlet
state and non-state devlet ve devlet dışı
on a state by state basis devlet bazında
which vary from state to state eyaletten eyalete değişen
state state-of-play oyun durumu
both state and non-state actors hem devlet hem devlet dışı aktörler
legal rights which vary from state to state eyaletten eyalete değişen yasal haklar
state-owned or state-controlled companies devlete ait veya devlet kontrolündeki şirketler
on a state to state basis eyalet bazında
state-to-state learning devletten eyalete öğrenme
state-to-state basis eyaletten eyalete temeli
differs from state to state eyaletten eyalete değişir
any aid granted by a member state or through state resources bir üye devlet tarafından veya devlet kaynakları aracılığıyla verilen herhangi bir yardım
state by state differences durum farklarına göre durum
state to state calls durum aramaları için durum
state-to-state loans devletten devlete krediler
a state-by-state approach devlet-devlet yaklaşımı
state-owned or state-controlled company devlete ait veya devlet kontrolündeki şirket
all-state all-state
aloha state aloha eyaleti
altered state of consciousness değişmiş bilinç hali
anti-state anti-hal
anxiety state kaygı durumu
associated state ilişkili devlet
badger state porsuk hali
battle-ground state savaş alanı durumu
battleground-state savaş hal
bay state massachusetts eyaleti
beaver state kunduz hali
beehive state arı kovanı durumu
blue state mavi devlet
bluegrass state bluegrass durumu
boomer state boomer durumu
border state sınır durumu
bowie state bowie state
brown-state kahverengi hal
buckeye state buckeye durumu
buffer state tampon devlet
centennial state yüzyıllık devlet
chief of state devlet başkanı
city-state şehir-devlet,
client state müşteri durumu
congo free state kongo özgür devlet
constitution state anayasa devleti
construct state yapı durumu