e labour

e labour teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e labour e emek

e labour terimi için benzer kelimeler ve anlamları

aesthetic labour estetik emek
child labour çocuk emeği
direct labour direk iş gücü
division of labour iş bölümü
emotional labour duygusal emek
free labour serbest emek
hard labour ağır iş
indirect labour dolaylı emek
international labour organisation uluslararası işçi örgütü
labour emek
labour and socialist international emek ve sosyalist uluslararası
labour camp çalışma kampı
labour day işçi bayramı
labour exchange iş değişimi
labour law iş kanunu
labour party işçi partisi
labour relations iş gücü ilişkileri
labour-intensive yoğun emek
love's labour's lost aşk emeğinin kaybı
new labour yeni emek
social democratic and labour party sosyal demokratik ve işçi partisi
labour force işgücü
labour market işgücü piyasası
forced labour zorla çalıştırma
labour costs işçilik maliyetleri
labour intensive yoğun emek
international labour organization uluslararası işçi örgütü
cheap labour ucuz emek
labour court iş mahkemesi
labour standards işçilik standartları
slave labour köle emeği
labour productivity emek verimliliği
unit labour costs birim işçilik maliyetleri
labour supply emek arzı
labour union işçi sendikası
labour-saving emek tasarrufu
labour of love aşkın emeği
labour rights işçi hakları
labour pool emek havuzu
wage labour ücretli emek
labour disputes iş anlaşmazlıkları
labour unrest emek huzursuzluğu
core labour standards çekirdek işçilik standartları
labour force survey işgücü anketi
labour movement emek hareketi
labour migration işçi göçü
international labour office uluslararası çalışma ofisi
labour agreement iş sözleşmesi
labour rate işgücü oranı
labour inspectorate işçi müfettişliği