b-cell defect

b-cell defect teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cell defect b hücre defekti

b-cell defect terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cell defect hücre bozukluğu
cell-to-cell hücre-hücre
cell-cell adhesion hücre-hücre yapışması
from cell to cell hücreden hücreye
cell-cell junctions hücre-hücre birleşimleri
cell-cell interactions hücre-hücre etkileşimleri
cell-cell contact hücre-hücre teması
cell-cell communication hücre-hücre iletişimi
cell-to-cell signalling hücreden hücreye sinyal
cell-to-cell signaling hücreden hücreye sinyal
t-cell b-cell t hücresi b hücresi
at the t cell- b cell border t hücre-b hücre sınırında
cell-cell adhesion molecules hücre-hücre yapışma molekülleri
t-cell o b-cell t hücresi o b hücresi
on a cell-by-cell basis hücre bazında
aortic septal defect aort septal defekti
aorticopulmonary septal defect aortikopulmoner septal defekt
atrial septal defect atriyal septal defekt
birth defect doğum kusuru
congenital ectodermal defect konjenital ektodermal defekt
crystal defect kristal kusuru
defect kusur
fibrous cortical defect lifli kortikal defekt
filling defect doldurma hatası
frenkel defect frenkel defekti
lattice defect kafes kusuru
mass defect kütle hatası
neural tube defect nöral tüp defekti
point defect nokta hatası
schottky defect schottky hatası
ventricular septal defect ventriküler septal defekt
heart defect kalp bozukluğu
defect rate kusur oranı
defect liability period kusurlu sorumluluk dönemi
congenital heart defect doğumsal kalp defekti
manufacturing defect imalat hatası
title defect başlık hatası
alleged defect iddia edilen kusur
defect liability kusur yükümlülüğü
major defect ana kusur
product defect ürün hatası
septal defect septal defekt
by defect kusurlu
defect of title unvan hatası
inherent defect doğal kusur
defect-free hatasız
bone defect kemik defekti
visual defect görsel kusur
defect fixes kusur düzeltmeleri
defect in title kusur başlığında