r horizontal row, moving from the

r horizontal row, moving from the teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r horizontal row, moving from the r yatay satır, hareketli

r horizontal row, moving from the terimi için benzer kelimeler ve anlamları

row, row, row your boat kürek, kürek, kürek
row upon row satır satır
row after row satır sonra satır
row by row sıra sıra
row row your boat kürek kürek
row by row basis satır bazında satır
frankfort horizontal plane frankfort yatay düzlem
frankfurt horizontal frankfurt yatay
horizontal yatay
horizontal fissure of cerebellum beyincik yatay fissürü
horizontal maxillary fracture yatay maksiller kırığı
horizontal mobility yatay hareketlilik
horizontal overlap yatay örtüşme
horizontal plane yatay düzlem
horizontal stabilizer yatay sabitleyici
horizontal tasting yatay tatma
horizontal transmission yatay iletim
horizontal union yatay birlik
transverse horizontal axis enine yatay eksen
horizontal drilling yatay delme
a horizontal yatay
horizontal axis yatay eksen
an horizontal yatay
horizontal directional drilling yatay yönlü sondaj
flip horizontal yatay çevirmek
horizontal run yatay çalışma
horizontal alignment yatay hizalama
horizontal beam yatay ışın
horizontal shaft yatay mil
horizontal issues yatay konular
horizontal offset yatay uzaklık
horizontal division yatay bölünme
horizontal bracing yatay destek
horizontal bar yatay çubuk
horizontal gaze nystagmus yatay bakış nystagmus
horizontal directional drill yatay yönlü matkap
horizontal layout yatay düzen
horizontal scaling yatay ölçeklendirme
horizontal integration yatay entegrasyon
horizontal overlaps yatay örtüşmeler
horizontal well yatay kuyu
horizontal accountability yatay hesap verebilirlik
horizontal clearance yatay boşluk
horizontal property yatay özellik
horizontal approach yatay yaklaşım
horizontal equity yatay eşitlik
horizontal position yatay pozisyon
increasingly horizontal giderek daha yatay
horizontal datum yatay veri
horizontal axis wind turbine yatay eksenli rüzgar türbini