a variety of other projects

a variety of other projects teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a variety of other projects diğer çeşitli projeler

a variety of other projects terimi için benzer kelimeler ve anlamları

is involved in a variety of projects çeşitli projelerde yer almaktadır
any other variety diğer çeşitler
for a variety of other reasons başka sebeplerden dolayı
and a variety of other courses ve çeşitli diğer kurslar
variety of other conditions diğer şartların çeşitliliği
variety of other terms diğer terimlerin çeşitliliği
a variety of other test diğer çeşitli testler
a variety of other industries diğer çeşitli endüstriler
other projects diğer projeler
among other projects diğer projeler arasında
support other projects diğer projeleri destekle
working on other projects diğer projeler üzerinde çalışmak
projects other than dışındaki projeler
networking with other projects diğer projelerle ağ kurma
involved in other projects diğer projelere dahil
other relevant projects include diğer ilgili projeler arasında
across other projects diğer projeler arasında
as other independent projects diğer bağımsız projeler gibi
construction of other civil engineering projects diğer inşaat mühendisliği projelerinin inşaatı
is also involved in other projects diğer projelerde de yer almaktadır
other miscellaneous projects diğer çeşitli projeler
construction of other civil engineering projects n.e.c diğer inşaat mühendisliği projelerinin inşaatı
other aspects of the projects projelerin diğer yönleri
for any other pecuniary or other loss whatsoever herhangi bir maddi veya diğer zarar için
other indication of intention to be made in any form other t herhangi bir şekilde yapılması niyetinin diğer belirtileri
interactions with other medicinal products and other forms diğer tıbbi ürünler ve diğer formlarla etkileşimler
age cannot wither her, nor custom stale / her infinite variety yaş, ne de dayanamaz ne de özel bayat sonsuz çeşitlilik
variety çeşitlilik
variety is the spice of life çeşitlilik yaşamın çeşnisidir
variety meat çeşitli et
variety store çeşitli mağaza
garden variety bahçe çeşidi
garden-variety bahçe mahsulü
a variety of çeşitli
wide variety çok çeşitli
in a variety of ways bir çok yoldan
in a variety of çeşitli
variety show çeşitli gösteri
a wide variety çok çeşitli
variety of ways yol çeşitliliği
great variety çok çeşitli
variety pack çeşitli paket
variety of settings ayarların çeşitliliği
for a variety of reasons çeşitli sebeplerden dolayı
large variety geniş çeşitlilik
grape variety üzüm çeşidi
variety of backgrounds arka planlar çeşitliliği
broad variety geniş çeşitlilik
plant variety rights bitki çeşitliliği hakları
sheer variety sırf çeşitlilik