b to v partners

b to v partners teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b to v partners b'den v'ye ortaklar

b to v partners terimi için benzer kelimeler ve anlamları

partners ortaklar
partners desk ortaklar masası
partners' desk ortaklar & # x27; büro
social partners sosyal ortaklar
development partners geliştirme ortakları
implementing partners uygulayıcı ortaklar
key partners kilit ortaklar
partners with ile ortaklar
community partners topluluk ortakları
equal partners eşit ortaklar
industry partners endüstri ortakları
international partners uluslararası ortaklar
external partners dış ortaklar
corporate partners kurumsal ortaklar
funding partners fon ortakları
our partners bizim ortaklarımız
potential partners potansiyel ortaklar
advertising partners reklam ortakları
partners in crime suç ortakları
third party partners üçüncü taraf ortakları
government partners devlet ortakları
relevant partners ilgili ortaklar
consortium partners konsorsiyum ortakları
supply chain partners tedarik zinciri ortakları
agency partners ajans ortakları
civil society partners sivil toplum ortakları
both partners iki ortak
network partners ağ ortakları
dear partners sevgili ortaklar
major trading partners büyük ticaret ortakları
cooperating partners işbirliği yapan ortaklar
supply partners tedarik ortakları
overseas partners yurtdışı ortaklar
eurozone partners avro bölgesi ortakları
partners meeting ortaklar toplantısı
resource partners kaynak ortakları
partners in health sağlık ortakları
international development partners uluslararası kalkınma ortakları
operational partners operasyonel ortaklar
foreign partners yabancı ortaklar
collaborating partners ortak çalışanlar
as equal partners eşit ortaklar olarak
humanitarian partners insani ortaklar
content partners içerik ortakları
sourcing partners kaynak ortakları
its partners ortakları
fellow partners diğer ortaklar
ngo partners ngo ortakları
national partners ulusal ortaklar
oem partners oem ortakları