b) replication

b) replication teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b) replication b) çoğaltma

b) replication terimi için benzer kelimeler ve anlamları

replication kopya
semiconservative replication yarı-duyarlı çoğaltma
viral replication viral replikasyon
market replication pazar çoğaltması
dna replication dna kopyalama
data replication veri çoğaltma
cell replication hücre çoğaltma
virus replication virüs çoğaltma
hiv replication hiv çoğaltma
potential for replication çoğaltma potansiyeli
replication potential çoğaltma potansiyeli
offsite replication site dışı çoğaltma
inhibit viral replication viral replikasyonun inhibe edilmesi
cellular replication hücresel çoğaltma
database replication veritabanı çoğaltması
market replication projects pazar çoğaltma projeleri
replication strategy çoğaltma stratejisi
for replication çoğaltma için
model for replication çoğaltma için model
national comorbidity survey replication ulusal komorbidite anketi replikasyonu
full replication tam çoğaltma
synchronous replication senkron çoğaltma
replication capacity çoğaltma kapasitesi
storage replication depolama çoğaltması
merge replication birleştirme çoğaltması
beta replication beta çoğaltma
replication process çoğaltma işlemi
replication software çoğaltma yazılımı
replication time çoğaltma zamanı
project replication proje çoğaltma
port replication port çoğaltma
replication defective çoğaltma hatası
replication model çoğaltma modeli
intracellular replication hücre içi replikasyon
possible replication olası çoğaltma
market replication potential pazar çoğaltma potansiyeli
remote replication uzaktan çoğaltma
asynchronous replication zaman uyumsuz çoğaltma
replication service çoğaltma hizmeti
asynchronous data replication zaman uyumsuz veri çoğaltma
wide replication geniş çoğaltma
sample replication örnek çoğaltma
sustainability and replication sürdürülebilirlik ve çoğaltma
replication competent çoğaltma yetkili
replication technology çoğaltma teknolojisi
replication job çoğaltma işi
replication of the results sonuçların çoğaltılması
replication machinery çoğaltma makineleri
replication group çoğaltma grubu
replication of products ürünlerin çoğaltılması