x rubber

x rubber teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x rubber x kauçuk

x rubber terimi için benzer kelimeler ve anlamları

blue rubber bleb nevus mavi kauçuk kabarcık nevüs
burn rubber lastik yakmak
butyl rubber bütil kauçuğu
cold rubber soğuk kauçuk
crepe rubber krep kauçuk
foam rubber köpük lastik
hard rubber sert kauçuk
india rubber hindistan kauçuk
natural rubber doğal kauçuk
nitrile rubber nitril kauçuk
para rubber para lastik
rubber silgi
rubber band lastik bant
rubber bridge lastik köprü
rubber cement kauçuk tutkalı
rubber check karşılıksız çek
rubber cheque lastik kontrolü
rubber goods lastik ürünler
rubber ice lastik buz
rubber jaw lastik çene
rubber latex kauçuk lateks
rubber match lastik uyumu
rubber plant kauçuk bitki
rubber room lastik odası
rubber tree kauçuk ağacı
rubber-base paint kauçuk bazlı boya
rubber-bulb syringe lastik ampul enjektörü
rubber-chicken circuit kauçuk-tavuk devresi
rubber-faced kauçuk yüzeyli
rubber-stamp lastik damga
silicone rubber silikon lastik
smoked rubber füme kauçuk
sorbo rubber sorbo kauçuğu
sponge rubber sünger lastik
synthetic rubber sentetik kauçuk
wild rubber vahşi kauçuk
rubber stamp lastik damga
rubber gloves lastik eldivenler
rubber gasket kauçuk conta
rubber seal kauçuk conta
rubber stopper kauçuk tıpa
rubber mat kauçuk paspas
rubber pad lastik takoz
rubber boots lastik çizme
rubber hose lastik hortum
rubber ring kauçuk halka
rubber feet plastik ayak
rubber mallet lastik tokmak
rubber dam plastik baraj
natural rubber latex doğal kauçuk lateks