i a certain way

i a certain way teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a certain way kesin bir yol

i a certain way terimi için benzer kelimeler ve anlamları

way way way yol yolu yol
in a certain way bir şekilde
certain way doğru yol
a certain way belli bir yol
look a certain way kesin bir şekilde görün
feel a certain way kesin bir şekilde hisset
behave a certain way belli bir şekilde davranmak
behave in a certain way belli bir şekilde davranmak
a certain way of understanding belli bir anlayış yolu
have a certain way kesin bir yol var
on certain way bir şekilde
to be a certain way kesin bir yol olmak
behave in certain way kesin olarak davranmak
acts in a certain way belirli bir şekilde hareket eder
to act in a certain way belirli bir şekilde hareket etmek
the way way back geri dönüş yolu
my way or no way benim yolum ya da yolum yok
one-way or two-way tek yönlü veya iki yönlü
1-way and 2-way 1 yönlü ve 2 yönlü
a very special way, a way çok özel bir yol
in any way charge by way of security herhangi bir şekilde güvenlik yoluyla ücretlendirme
1-way or 2-way 1 yönlü veya 2 yönlü
way way of dialogue diyalog yolu
way, way up high yol, yol yukarı
annuity certain yıllık gelir kesinliği
certain belli
death and taxes, certain as kesin olarak ölüm ve vergiler
for certain kesin olarak
in this world nothing is certain but death and taxes bu dünyada hiçbir şey kesin değil, ölüm ve vergiler
to a certain extent bir ölçüde
make certain kesinleştirmek
under certain conditions belirli koşullar altında
under certain circumstances belirli şartlar altında
i am certain eminim
to be certain belli olmak
to a certain degree belli bir dereceye kadar
certain amount belirli bir miktar
at a certain point belirli bir noktada
certain extent belirli ölçüde
it is certain that belli ki
one thing is certain bir şey kesin
virtually certain neredeyse kesin
in certain circumstances belirli durumlarda
it is certain bu kesin
certain information kesin bilgi
at certain times belirli zamanlarda
certain people belli insanlar
is certain to kesin
fairly certain oldukça kesin
a certain amount bir miktar