i ache for you so terribly

i ache for you so terribly teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i ache for you so terribly senin için çok acı veriyorum

i ache for you so terribly terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i ache for you senin için acıyorum
i miss you terribly seni çok özledim
miss you terribly seni çok özledim
ache ağrı
back-ache sırt ağrısı
face-ache yüz ağrısı
dull ache donuk ağrı
ache for için acı
tummy ache mide ağrısı
a dull ache donuk bir ağrı
i ache ağrıyorum
an ache bir ağrı
i have stomach ache karnım ağrıyor
ache and pain ağrı ve ağrı
ache pain ağrı
joints ache eklem ağrısı
chest ache göğüs ağrısı
makes me ache beni ağrıtıyor
ache with ile ağrı
bone ache kemik ağrısı
i ache my ağrıyor
ache from ağrısı
feet ache ayak ağrısı
bones ache kemikler ağrısı
ache or pain ağrı veya ağrı
ache a bit biraz acımak
i ache for için acıyorum
dull constant ache donuk sabit ağrı
sore and ache boğaz ve ağrı
low-back ache bel ağrısı
ache others diğerleri ağrı
nagging ache dırdırcı ağrı
ache for something bir şey için acı çekmek
makes my heart ache kalbimi ağrıtıyor
make me ache beni ağrıtıyor
it made my head ache başım ağrıyordu
i had an ache ağrım vardı
complaining of ache ağrısı şikayet
they have a tummy ache bir karın ağrısı var
ache and sore ağrı ve boğaz
jaw ache çene ağrısı
ache of ağrısı
we ache ağrıyoruz
mild dull ache hafif donuk ağrı
acetylcholinesterase ache inhibitors asetilkolinesteraz ağrısı inhibitörleri
does it ache ağrıyor mu
terribly son derece
terribly sorry çok özür dilerim
i am terribly sorry ben çok üzgünüm
i'm terribly sorry çok üzgünüm