x site

x site teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x site x site

x site terimi için benzer kelimeler ve anlamları

site-to-site şantiye
on-site and off-site şantiye içi ve şantiye dışı
from site to site siteden siteye
site by site basis site bazında site
site-to-site vpn siteden siteye vpn
on a site by site basis site bazında bir sitede
move from site to site siteden siteye taşı
both on site and off site hem site içinde hem de site dışında
site-to-site connection siteden siteye bağlantı
site by site breakdown siteye göre site dağılımı
about site traffic and site interaction site trafiği ve site etkileşimi hakkında
whether on-site or off-site site içi veya saha dışı
travelling from site to site? siteden siteye seyahat?
active site aktif site
allosteric site allosterik site
anti-site anti-sitesi
black site siyah site
bomb site bomba sitesi
camp site kamp alanı
cleavage site bölünme sitesi
fragile site kırılgan site
inter-site siteler arası
line of site site hattı
mirror site ayna sitesi
off-site site dışı
on-site yerinde
privileged site ayrıcalıklı site
restriction site kısıtlama sitesi
restriction-site polymorphism kısıtlama bölgesi polimorfizmi
sacred site kutsal site
scatter site housing dağınık yer muhafazası
site yer
site catchment analysis şantiye havası analizi
site map site haritası
site-specific siteye özgü
social networking site sosyal ağ sitesi
switching site anahtarlama sitesi
type site site yazın
type-site tip-sitesi
web site web sitesi
on site sitede
construction site inşaat sahası
site manager site yöneticisi
site survey site anketi
building site inşaat alanı
world heritage site dünya mirası sitesi
production site üretim sitesi
site visit site ziyareti
job site iş sitesi
site management site yönetimi