l equipment

l equipment teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l equipment l ekipman

l equipment terimi için benzer kelimeler ve anlamları

radio equipment and telecommunications terminal equipment telsiz cihazları ve telekomünikasyon terminal cihazları
wireless equipment equipment kablosuz donanım
equipment with equipment protection level ekipman koruma seviyesine sahip ekipman
equipment ekipman
original equipment manufacturer orijinal ekipman üreticisi
personal protective equipment kişisel koruyucu ekipman
capital equipment sermaye donanımı
lifting equipment kaldırma ekipmanları
piece of equipment ekipman parçası
medical equipment tıbbi malzeme
property, plant and equipment mülkiyet, tesis ve ekipman
electrical equipment elektrikli ekipman
computer equipment bilgisayar donanımı
office equipment ofis malzemesi
protective equipment koruyucu ekipman
safety equipment emniyet araçları
power equipment güç ekipmanı
ancillary equipment yardımcı ekipman
heavy equipment ağır ekipman
test equipment test ekipmanı
handling equipment taşıma
rotating equipment döner ekipman
plant and equipment tesis ve ekipman
durable medical equipment dayanıklı tıbbi ekipman
playground equipment oyun alanı ekipmanı
process equipment süreç ekipmanı
major equipment önemli ekipman
sports equipment spor malzemeleri
fitness equipment fitnes ekipmanı
technical equipment teknik ekipman
electronic equipment elektronik ekipman
downstream equipment aşağı akış ekipmanı
construction equipment yapı ekipmanı
equipment failure ekipman arızası
testing equipment test ekipmanları
fire fighting equipment yangın söndürme ekipmanı
rigging equipment arma ekipmanı
processing equipment işleme ekipmanı
waste electrical and electronic equipment elektrikli ve elektronik cihaz atıkları
operating equipment ameliyat ekipmanı
material handling equipment malzeme taşıma ekipmanı
farm equipment tarım makinaları
property and equipment mülk ve ekipman
personal protection equipment kişisel korunma ekipmanı
mobile equipment mobil ekipman
standard equipment standart ekipman
hoisting equipment kaldırma ekipmanı
transport equipment ulaşım aracı
equipment rack ekipman rafı
exercise equipment egzersiz ekipmanı