at a given moment

at a given moment teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
at a given moment belli bir zamanda

at a given moment terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from moment to moment andan ana
moment-to-moment basis moment-an temeli
moment to moment awareness şu an farkındalık
a moment to moment basis anı anı temeli
live from moment to moment andan yaşa
at any given moment her hangi bir anda
given moment verilen an
any given moment herhangi bir an
in a given moment belli bir zamanda
a given moment belirli bir an
of a given moment belli bir an
be given in writing or, if given orally yazılı olarak veya sözlü olarak verildiyse verilecek
the security code of a given stamp at any given time. herhangi bir zamanda verilen bir damganın güvenlik kodu.
aha moment aha an
bending moment bükme momenti
blonde moment sarışın an
capsizing moment alabora an
central moment merkezi an
defining moment anı tanımlama
dipole moment dipol anı
electric dipole moment elektrikli dipol an
electric moment elektrik anı
electromagnetic moment elektromanyetik moment
eureka moment eureka anı
for the moment şimdilik
hogging moment hogging anı
light bulb moment ampul anı
live for the moment anı yaşa
magnetic dipole moment manyetik dipol momenti
magnetic moment manyetik moment
man of the moment anın adamı
moment an
moment of inertia atalet momenti
moment of sail yelken anı
moment of truth doğruluk anı
never a dull moment asla sıkıcı bir an yok
not for a moment bir an için değil
of the moment o anın
on the spur of the moment anında
psychological moment psikolojik an
sagging moment sarkma anı
senior moment son an
spur-of-the-moment mahmuz-of-the-moment
teachable moment öğretilebilir an
weak moment, in a zayıf bir an
at the moment şu an
at this moment şu anda
at that moment o anda
take a moment bir dakika bekleyin
in that moment o anda