u joint mechanics

u joint mechanics teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u joint mechanics ortak mekaniği

u joint mechanics terimi için benzer kelimeler ve anlamları

body mechanics gövde mekanikleri
celestial mechanics gök mekaniği
classical mechanics klasik mekanik
fluid mechanics akışkanlar mekaniği
matrix mechanics matris mekaniği
mechanics mekanik
newtonian mechanics newton mekaniği
nonrelativistic quantum mechanics rölativistik olmayan kuantum mekaniği
relativistic quantum mechanics göreceli kuantum mekaniği
rock mechanics kaya mekaniği
soil mechanics toprak mekaniği
statistical mechanics istatistik mekaniği
wave mechanics dalga mekaniği
quantum mechanics kuantum mekaniği
engineering mechanics mühendislik mekaniği
fracture mechanics kırılma mekaniği
game mechanics oyun mekaniği
rational mechanics rasyonel mekanik
continuum mechanics süreklilik mekaniği
writing mechanics yazma mekaniği
precision mechanics hassas mekaniği
automotive mechanics otomotiv mekaniği
respiratory mechanics solunum mekaniği
structural mechanics yapısal mekaniği
solid mechanics katı mekaniği
language mechanics dil mekaniği
fine mechanics iyi mekanik
mechanics of materials malzemelerin mekaniği
grammar and mechanics dilbilgisi ve mekaniği
proper body mechanics uygun vücut mekaniği
flight mechanics uçuş mekaniği
metal mechanics metal mekaniği
basic mechanics temel mekanik
theoretical mechanics teorik mekaniği
popular mechanics popüler mekaniği
applied mechanics uygulamalı mekaniği
grammar mechanics dilbilgisi mekaniği
orbital mechanics yörünge mekaniği
agricultural mechanics tarımsal mekaniği
technical mechanics teknik mekanik
lung mechanics akciğer mekaniği
river mechanics nehir mekaniği
mechanics gloves mekaniği eldivenler
mechanics of writing yazma mekaniği
mechanics truck mekaniği kamyon
mechanics workshop mekaniği atölyesi
marine mechanics deniz mekaniği
physical mechanics fiziksel mekaniği
line mechanics hat mekaniği
good body mechanics iyi vücut mekaniği