o high capital costs

o high capital costs teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o high capital costs o yüksek sermaye maliyetleri

o high capital costs terimi için benzer kelimeler ve anlamları

between capital costs and operating costs sermaye maliyetleri ile işletme maliyetleri arasında
high capital costs yüksek sermaye maliyeti
eligible costs of the action are costs actually incurred by projenin uygun masrafları fiilen yapılan masraflardır.
transaction costs are incremental costs işlem maliyetleri artan maliyetlerdir
court costs and extra-judicial costs mahkeme masrafları ve yargısız masraflar
capital and operating costs sermaye ve işletme maliyetleri
costs of capital sermaye maliyetleri
capital investment costs sermaye yatırım maliyetleri
upfront capital costs net sermaye maliyetleri
capital expenditure costs sermaye harcaması maliyetleri
project capital costs proje sermayesi maliyetleri
fixed capital costs sabit sermaye maliyetleri
regulatory capital costs yasal sermaye maliyetleri
capital investments costs sermaye yatırımları maliyetleri
costs related to return on capital sermaye getirisi ile ilgili maliyetler
the burden of capital costs sermaye maliyeti yükü
the capital costs associated ilişkili sermaye maliyetleri
capital and operating costs estimates sermaye ve işletme maliyetleri tahminleri
amortized capital costs itfa edilmiş sermaye maliyetleri
capital procurement costs sermaye tedarik maliyetleri
costs of working capital işletme sermayesi maliyetleri
associated capital costs ilişkili sermaye maliyetleri
earn costs of capital sermaye maliyeti kazanmak
operating capital costs işletme sermayesi maliyetleri
capital and administrative costs sermaye ve idari maliyetler
international convergence of capital measurement and capital sermaye ölçümü ve sermayenin uluslararası yakınsaması
capital income capital gains sermaye geliri sermaye kazancı
capital, a paid-up capital and recourse sermaye, ödenmiş sermaye ve başvuru
capital measurement and capital standards sermaye ölçümü ve sermaye standartları
capital expenditures and working capital sermaye harcamaları ve işletme sermayesi
high transaction costs yüksek işlem maliyetleri
high switching costs yüksek anahtarlama maliyetleri
high upfront costs yüksek ön maliyetler
costs are high maliyetler yüksek
high input costs yüksek girdi maliyetleri
high energy costs yüksek enerji maliyetleri
high borrowing costs yüksek borçlanma maliyetleri
high feed costs yüksek yem maliyetleri
high operating costs yüksek işletme maliyetleri
high fuel costs yüksek yakıt maliyetleri
high labour costs yüksek işçilik maliyetleri
high sunk costs yüksek batık maliyet
high compliance costs yüksek uyum maliyetleri
sky-high costs yüksek maliyetler
correspondingly high costs buna bağlı olarak yüksek maliyetler
high construction costs yüksek inşaat maliyeti
high costs involved yüksek maliyetler
high initial costs yüksek ilk maliyetler
high overhead costs yüksek genel masraflar
very high costs çok yüksek maliyetler