o involvement

o involvement teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o involvement o tutulumu

o involvement terimi için benzer kelimeler ve anlamları

involvement ilgi
community involvement toplum katılımı
active involvement aktif katılım
parent involvement ebeveyn katılımı
employee involvement işçi katılımı
involvement with katılımı
parental involvement ebeveyn katılımı
personal involvement kişisel katılım
prior involvement önceki katılım
stakeholder involvement paydaş katılımı
public involvement halkın katılımı
early involvement erken katılım
direct involvement doğrudan katılım
level of involvement katılım düzeyi
strong involvement güçlü katılım
emotional involvement duygusal katılım
social involvement sosyal katılım
continuing involvement devam eden katılım
political involvement politik katılım
family involvement aile katılımı
lymph node involvement lenf nodu tutulumu
private sector involvement özel sektör katılımı
professional involvement profesyonel katılım
cardiac involvement kalp tutulumu
management involvement yönetim katılımı
government involvement devlet katılımı
close involvement yakın katılım
continued involvement devam katılımı
greater involvement daha fazla katılım
high involvement yüksek katılım
international involvement uluslararası katılım
meaningful involvement anlamlı katılım
citizen involvement vatandaş katılımı
involvement and participation katılım ve katılım
self-involvement kendisi ile ilgilenmek
participation and involvement katılım ve katılım
financial involvement finansal katılım
full involvement tam katılım
customer involvement müşteri katılımı
heavy involvement yoğun katılım
deep involvement derin katılım
joint involvement ortak katılım
legal involvement yasal katılım
degree of involvement katılım derecesi
military involvement askeri katılım
hands-on involvement uygulamalı katılım
substantial involvement önemli katılım
increased involvement artan katılım
human involvement insan katılımı
gang involvement çete katılımı