a universal concern

a universal concern teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a universal concern evrensel bir endişe

a universal concern terimi için benzer kelimeler ve anlamları

universal concern evrensel endişe
concern universal endişe evrensel
concrete universal somut evrensel
coordinated universal time koordine edilmiş evrensel zaman
cultural universal kültürel evrensel
language universal dil evrensel
linguistic universal dilsel evrensel
saybolt universal seconds saybolt evrensel saniye
universal evrensel
universal affirmative evrensel olumlu
universal beam evrensel ışın
universal chuck üniversal mandren
universal city evrensel şehir
universal class evrensel sınıf
universal coupling evrensel bağlantı
universal donor evrensel bağışçı
universal gas law evrensel gaz kanunu
universal grammar evrensel dilbilgisi
universal language evrensel dil
universal life insurance evrensel hayat sigortası
universal military training evrensel askeri eğitim
universal mill üniversal değirmen
universal motor evrensel motor
universal negative evrensel negatif
universal postal union evrensel posta birliği
universal product code evrensel ürün kodu
universal quantifier evrensel niceleyici
universal recipient evrensel alıcı
universal soul evrensel ruh
universal stage evrensel aşama
universal suffrage genel seçim hakkı
universal time coordinated koordine edilmiş evrensel zaman
quasi-universal evrensel benzeri
universal joint evrensel bağlantı
universal serial bus evrensel seri veriyolu
universal declaration of human rights insan hakları evrensel beyanı
universal periodic review evrensel dönemsel inceleme
universal health coverage evrensel sağlık sigortası
universal appeal evrensel çekicilik
universal health care evrensel sağlık
universal access evrensel erişim
universal transverse mercator evrensel enine merkatör
universal precautions evrensel önlemler
universal power supply evrensel güç kaynağı
an universal evrensel
a universal evrensel
universal primary education evrensel ilköğretim
universal coverage evrensel kapsam
universal fit evrensel uyum
universal bank evrensel banka