g-loaded

g-loaded teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-loaded g-yüklü

g-loaded terimi için benzer kelimeler ve anlamları

loaded and off-loaded yüklü ve boşaltılmış
back-loaded geri yüklenmiş
dice are loaded, the zar yüklenir,
front-loaded ön yüklenmiş
loaded yüklü
loaded for bear ayı için yüklü
loaded question yüklenen soru
spring-loaded yay yüklü
spring loaded yaylı
fully loaded tamamen dolu
loaded with ile yüklenmiş
locked and loaded kilitli ve yuklu
is loaded yüklendi
heavily loaded yoğun yüklü
to be loaded yüklenecek
loaded gun dolu silah
fully loaded cost tam yüklü maliyet
spring loaded valve yaylı valf
trailer loaded römork yüklü
are loaded yüklendi
loaded down yüklü
will be loaded yüklenecek
loaded words yüklenen kelimeler
spring loaded clamp yaylı kelepçe
is loaded with ile yüklenir
loaded weapon yüklü silah
loaded with features özelliklerle dolu
sprung loaded yaylı
loaded cost yüklü maliyet
resource loaded kaynak yüklendi
loaded carbon yüklü karbon
spring loaded plunger yaylı piston
was loaded yüklendi
loaded organic yüklü organik
has been loaded yüklendi
loaded draft yüklenen taslak
can be loaded yüklenebilir
loaded term yüklü terim
loaded spring yüklü yay
could not be loaded. yüklenemedi.
lightly loaded hafifçe yüklenmiş
loaded dice hileli zar
loaded on board gemide yüklü
loaded language yüklü dil
spring loaded mechanism yaylı mekanizma
loaded with work iş dolu
loaded chamber yüklü oda
spring loaded brake yaylı fren
bases loaded yüklenen bazlar
hand loaded el yüklü