r interim losses

r interim losses teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r interim losses r ara kayıplar

r interim losses terimi için benzer kelimeler ve anlamları

future losses or charges, exchange losses gelecekteki zararlar veya masraflar, kur zararları
ad interim reklam geçici
charge d'affaires ad interim ücret d & # x27; reklamı geçici olarak etkiler
in the interim arada
interim geçici
interim denture geçici takma diş
interim standard atmosphere geçici standart atmosfer
interim report ara rapor
interim dividend ara temettü
interim period ara dönem
interim payment geçici ödeme
interim measures geçici önlemler
interim relief geçici yardım
interim results geçici sonuçlar
interim injunction geçici tazminat
interim financial statements ara dönem finansal tablolar
interim management geçici yönetim
interim director geçici müdür
interim president geçici başkan
interim review ara inceleme
interim basis geçici olarak
on an interim basis ara bazda
interim government geçici hükümet
interim management statement geçici yönetim bildirimi
interim solution geçici çözüm
interim agreement geçici anlaşma
interim storage geçici depolama
interim ceo geçici ceo
interim award ara ödül
interim evaluation ara değerlendirme
interim data geçici veri
interim manager geçici müdür
interim benchmarks geçici kriterler
interim assessment ara değerlendirme
interim financial reporting ara dönem finansal raporlama
interim certificate ara sertifika
interim audit ara denetim
interim accounts geçici hesaplar
interim reporting ara raporlama
interim statement ara beyan
interim distribution ara dağılım
interim step ara adım
interim progress report ara ilerleme raporu
interim constitution geçici anayasa
interim balance sheet ara bilanço
interim meeting ara toplantı
during the interim arada
interim proceedings ara işlem
interim target geçici hedef
interim stage geçici aşama