k-20 education

k-20 education teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-20 education k-20 eğitimi

k-20 education terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ministry of education and higher education eğitim bakanlığı ve yüksek öğretim
rights education, into national education hak eğitimi, milli eğitime
human rights education education programme insan hakları eğitimi eğitim programı
public education, including higher education yüksek öğrenim dahil halk eğitimi
adult education yetişkin eğitimi
anti-education anti-eğitim
basic education temel eğitim
bilingual education iki dilli eğitim
board of education eğitim kurulu
brown versus board of education kahverengi eğitim kuruluna karşı
business education iş eğitimi
certificate of secondary education ortaöğretim sertifikası
chief education officer baş eğitim görevlisi
college of education eğitim fakültesi
community education topluluk eğitimi
conductive education iletken eğitim
continued education sürekli eğitim
continuing-education sürekli eğitim
department of education eğitim bölümü
department of health, education, and welfare sağlık, eğitim ve refah departmanı
development education gelişim eğitimi
director of education eğitim müdürü
distance education uzaktan eğitim
distributive education dağıtıcı eğitim
driver education sürücü eğitimi
education eğitim
further education ileri eğitim
higher education yüksek öğretim
liberal education özgür eğitim
non-education olmayan eğitim
physical education beden eğitimi
pre-education ön eğitim
progressive education ilerici eğitim
scottish certificate of education iskoç eğitim sertifikası
social education centre sosyal eğitim merkezi
special education özel eğitim
the education of henry adams henry adams eğitimi
under-education altı eğitim
vocational education mesleki eğitim
general certificate of education genel eğitim sertifikası
general certificate of secondary education ortaöğretim genel sertifikası
continuing education sürekli eğitim
health education sağlık eğitimi
tertiary education yüksek öğrenim
formal education resmi eğitim
early childhood education okul öncesi eğitim
secondary education orta öğretim
education and training eğitim ve öğretim
education system eğitim sistemi
primary education ilköğretim