o maternal leave

o maternal leave teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o maternal leave o anne izni

o maternal leave terimi için benzer kelimeler ve anlamları

maternal leave annelik izni
leave and family leave izin ve aile izni
maternal anne
maternal dystocia anne distosisi
maternal placenta maternal plasenta
maternal mortality anne ölümü
maternal health anne sağlığı
maternal and child health anne ve çocuk sağlığı
maternal death anne ölümü
maternal mortality ratio anne ölüm oranı
maternal care anne bakımı
maternal attachment anne eki
maternal age anne yaşı
maternal toxicity maternal toksisite
maternal health care anne sağlığı bakımı
maternal language ana dil
maternal fetal medicine maternal fetal tıp
maternal morbidity maternal morbidite
maternal smoking anne içiciliği
maternal serum anne serumu
advanced maternal age ileri anne yaşı
maternal grandmother anneanne
maternal health services ana sağlık hizmetleri
maternal blood anne kanı
maternal and newborn health anne ve yenidoğan sağlığı
maternal child health anne çocuk sağlığı
maternal education anne eğitimi
maternal grandparents anne büyükanne ve büyükbaba
improve maternal health anne sağlığını iyileştirmek
maternal instinct annelik içgüdüsü
maternal uncle anne amca
maternal and child anne ve çocuk
maternal, newborn and child health anne, yenidoğan ve çocuk sağlığı
maternal and neonatal tetanus maternal ve neonatal tetanoz
child and maternal health çocuk ve anne sağlığı
maternal fetal anne fetal
maternal love anne sevgisi
maternal depression anne depresyonu
maternal duty ana görev
maternal and infant health anne ve bebek sağlığı
maternal history annelik tarihi
maternal and child health bureau anne ve çocuk sağlığı bürosu
maternal-infant transmission anne-bebek geçişi
child and maternal mortality çocuk ve anne ölümleri
maternal deprivation anne yoksunluğu
maternal bonding anne bağı
society for maternal-fetal medicine ana-fetal tıp topluluğu
maternal animals anne hayvanlar
maternal disease anne hastalığı
maternal function anne işlevi