e participants

e participants teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e participants e katılımcılar

e participants terimi için benzer kelimeler ve anlamları

market participants piyasa katılımcıları
fellow participants diğer katılımcı
eligible participants uygun katılımcılar
list of participants katılımcıların listesi
engage participants katılımcıları meşgul etmek
number of participants katılımcı sayısı
meeting participants toplantı katılımcıları
survey participants anket katılımcıları
target participants hedef kitle
full participants tam katılımcılar
study participants çalışma katılımcıları
key participants kilit katılımcılar
individual participants bireysel katılımcılar
potential participants potansiyel katılımcılar
conference participants konferans katılımcıları
industry participants sektör katılımcıları
financial market participants finansal piyasa katılımcıları
prospective participants potansiyel katılımcılar
registration of participants katılımcıların kaydı
course participants kurs katılımcıları
project participants proje katılımcıları
qualified participants nitelikli katılımcılar
departure of participants katılımcıların ayrılışı
introduction of participants katılımcıların tanıtımı
control participants kontrol katılımcıları
recruit participants katılımcılar işe
call for participants katılımcıları ara
participants list katılımcılar listesi
workshop participants atölye katılımcıları
participants included katılımcılar dahil
successful participants başarılı katılımcılar
swap participants katılımcıları takas
female participants kadın katılımcılar
registered participants kayıtlı katılımcılar
sponsored participants sponsorlu katılımcılar
targeted participants hedeflenen katılımcılar
past participants geçmiş katılımcılar
focus group participants odak grup katılımcıları
program participants program katılımcıları
major participants büyük katılımcılar
expected participants beklenen katılımcılar
participants are expected to katılımcıların bekleniyor
among participants katılımcılar arasında
top participants en iyi katılımcılar
male participants erkek katılımcılar
business participants iş katılımcıları
refer participants to katılımcıları yönlendirmek
previous participants önceki katılımcılar
all the participants tüm katılımcılar
participants in the meeting toplantıya katılanlar