r taking preliminary steps

r taking preliminary steps teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r taking preliminary steps ön adımlar atarak r

r taking preliminary steps terimi için benzer kelimeler ve anlamları

preliminary steps ön adımlar
after the preliminary legal steps ön yasal işlemlerden sonra
three steps forward and two steps back üç adım ileri ve iki adım geri
taking steps adım atmak
is taking steps adımlar atıyor
taking the first steps ilk adımları atmak
taking small steps küçük adımlar atmak
taking the necessary steps gerekli adımları atmak
taking bold steps cesur adımlar atmak
taking baby steps bebek adımlarını atmak
taking further steps daha ileri adımlar atmak
taking these steps bu adımları atmak
taking reasonable steps makul adımlar atmak
we are taking steps to adımlar atıyoruz
taking steps forward ileri adımlar atmak
taking the following steps aşağıdaki adımları atmak
taking steps towards doğru adımlar atmak
taking simple steps basit adımlar atmak
taking positive steps olumlu adımlar atmak
keep taking steps adım atmaya devam et
is taking the first steps ilk adımları atıyor
is taking the right steps doğru adımları atıyor
taking the right steps doğru adımları atmak
actively taking steps aktif olarak adımlar atmak
what steps are you taking hangi adımları atıyorsun
before taking steps adım atmadan önce
are taking steps to address ele almak için adımlar atıyor
by taking steps adımlar atarak
taking legal steps against aleyhine yasal adımlar atmak
taking proper steps uygun adımlar atmak
taking giant steps dev adımlar atmak
steps he is taking attığı adımlar
taking steps to enable etkinleştirmek için adımlar atmak
taking deliberate steps kasıtlı adımlar atmak
steps is taking adımlar atıyor
taking some steps back geri adım atmak
i'm taking small steps küçük adımlar atıyorum
taking those steps bu adımları atmak
taking strong steps güçlü adımlar atmak
taking the incremental steps artımlı adımlar atmak
taking measured steps ölçülen adımlar atmak
taking steps in partnership ortaklık içinde adımlar atmak
taking two steps forward iki adım ileri
has been taking serious steps ciddi adımlar atıyor
taking steps to improve iyileştirmek için adımlar atmak
are also taking steps ayrıca adımlar atıyor
is taking steps to ensure sağlamak için adımlar atıyor
in taking any steps herhangi bir adım atmakta
taking suitable steps uygun adımlar atmak
taking preparatory steps hazırlık adımları atmak