i accept this offer

i accept this offer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept this offer bu teklifi kabul ediyorum

i accept this offer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accept the offer teklifi kabul et
accept an offer bir teklifi kabul et
accept a job offer iş teklifi kabul et
i accept your offer teklifini kabul ediyorum
accept our offer teklifimizi kabul et
accept your offer teklifini kabul et
accept a better offer daha iyi bir teklif kabul et
never offer or accept asla teklif etme veya kabul etme
demand or accept, offer or give any kind her türlü talep veya kabul, teklif veya teklif vermek
to accept this offer bu teklifi kabul etmek
i recommend that we accept the offer teklifi kabul etmemizi tavsiye ederim
i accept the offer teklifi kabul ediyorum
accept kabul etmek
please accept my apologies lütfen özrümü kabul et
please accept our apologies lütfen özrümüzü kabul edin
agree to accept kabul etmeyi kabul et
accept my apologies özürlerimi kabul et
i accept kabul ediyorum
accept responsibility sorumluluğu kabul etmek
please accept lütfen kabul et
refuse to accept kabul etmeyi reddetmek
accept and agree kabul et ve kabul et
accept service of process işlem hizmetini kabul et
accept liability sorumluluk kabul et
we accept kabul ediyoruz
willing to accept kabul etmeye istekli
agrees to accept kabul etmeyi kabul eder
accept a challenge meydan okumayı kabul et
acknowledge and accept onayla ve kabul et
please accept our apologies for lütfen özrümüzü kabul edin
accept our apologies özürlerimizi kabul et
gratefully accept minnetle kabul et
would accept kabul edilebilir
i accept the agreement anlaşmayı kabul ediyorum
willingness to accept kabul etme isteği
this device must accept any interference received, including bu cihazın,
i hereby accept kabul ediyorum
accept service hizmeti kabul et
come to accept kabul etmeye gel
accept the challenge meydan okumayı kabul et
please accept this letter lütfen bu mektubu kabul et
i accept the terms and conditions ben şartları ve koşulları kabul ediyorum
do not accept kabul etme
decline to accept kabul etmeyi reddet
failure to accept kabul etmeme
refusal to accept kabul etmeyi reddetme
accept no liability sorumluluk kabul etmemek
refused to accept kabul etmeyi reddetti
gladly accept memnuniyetle kabul et
accept the terms şartları kabul et