u s green seal

u s green seal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u s green seal yeşil mühür

u s green seal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

shaft seal lip seal salmastra dudak contası
green seal yeşil mühür
green seal certified yeşil mühür sertifikalı
green seal of approval yeşil onay mührü
green seal certification yeşil mühür sertifikası
meets green seal yeşil mühür karşılar
green, green grass yeşil, yeşil çimen
go green and save green yeşile git ve yeşili kurtar
green jobs green new york yeşil işler yeşil new york
arctic seal arktik mühür
bearded seal sakallı mühür
broad seal geniş mühür
christmas seal noel mühür
common seal ortak mühür
cylinder seal silindir contası
eared seal kulaklı conta
earless seal kulaksız mühür
elephant seal deniz fili
false solomon's-seal yanlış solomon mühürü
fur seal kürklü fok balığı
fur seal islands kürk mühür adaları
hair seal saç tokası
harbor seal bayağı fok
harbour seal liman mührü
harp seal arp mührü
heat-seal sıcak mühür basmak
hooded seal balonlu fok
hudson seal hudson mühürü
leopard seal leopar foku
lord privy seal özel mahkeme mührü
monk seal keşiş mührü
new zealand fur seal yeni zelanda kürklü fok
pin seal pim mühür
privy seal kraliyet mührü
ringed seal halkalı conta
seal mühür
seal beach seal beach
seal brown kahverengi mühür
seal dog fok köpeği
seal of approval onay damgası
seal off kapatmak
seal one's fate birinin kaderini mühürle
seal point mühür noktası
seal ring mühür yüzüğü
seal-point conta noktalı
set one's seal on birini mühürlemek
solomon's seal solomon mührü
southern fur seal güney kürklü fok
water seal su mührü
great seal büyük mühür