a 10% gain

a 10% gain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10% gain % 10 kazanç

a 10% gain terimi için benzer kelimeler ve anlamları

automatic gain control otomatik kazanç kontrolü
brain gain beyin kazancı
capital gain sermaye kazancı
gain kazanç
gain ground zemin kazanmak
no pain, no gain kolay para yoktur
primary gain birincil kazanç
secondary gain ikincil kazanç
no pain no gain kolay para yoktur
gain insight bakış açısı kazanmak
weight gain kilo almak
gain access erişim kazanmak
gain experience deneyim kazanmak
gain traction çekiş kazanmak
gain momentum ivme kazanma
gain control kontrolü ele al
personal gain kişisel kazanç
financial gain finansal kazanç
gain weight kilo almak
gain knowledge bilgi edinmek
gain confidence güven kazanmak
stand to gain kazanmak
gain an understanding anlayış kazanmak
net gain net kazanç
gain understanding anlayış kazanmak
capital gain tax sermaye kazancı vergisi
gain exposure maruz kalmak
gain entry giriş kazanmak
heat gain ısı kazancı
gain a foothold yer kazanmak
pain and gain acı ve kazanç
solar gain güneş kazancı
gain the upper hand üstünlük kazanmak
gain market share pazar payı kazanmak
gain an insight fikir edinmek
gain attention dikkatini çekmek
gain share pay kazanmak
gain from den kazanç
economic gain ekonomik kazanç
gain support destek almak
gain time zaman kazanmak
gain skills beceri kazanmak
gain commitment taahhüt almak
gain a better understanding daha iyi bir anlayış kazanmak
high gain yüksek kazanç
gain agreement anlaşma kazanmak
gain power güç kazanmak
gain importance önem kazanmak
gain an edge kenar kazanmak
gain perspective bakış açısı kazanmak