u joint vehicle

u joint vehicle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u joint vehicle u ortak araç

u joint vehicle terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vehicle-to-vehicle araç-araç
joint venture vehicle ortak girişim aracı
joint venture special purpose vehicle ortak girişim özel amaçlı araç
ankle joint and knee joint ayak bileği eklemi ve diz eklemi
joint global coordinators and joint bookrunner ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeci
sole administrator, joint administrators, joint and several tek yönetici, ortak yöneticiler, ortak ve birkaç
air cushion vehicle hava yastığı aracı
all-terrain vehicle arazi aracı
armed response vehicle silahlı müdahale aracı
articulated vehicle eklemli araç
bradley fighting vehicle bradley savaş aracı
commercial vehicle ticari araç
high-occupancy vehicle yüksek kapasiteli araç
high-occupancy vehicle lane yüksek dolulukta araç şeridi
infantry fighting vehicle piyade savaş aracı
launch vehicle aracı çalıştır
light armored vehicle hafif zırhlı araç
motor vehicle motorlu araç
multiple independently targetable reentry vehicle çoklu bağımsız hedeflenebilir yeniden giriş aracı
multiple independently targeted re-entry vehicle çoklu bağımsız olarak hedeflenmiş yeniden giriş aracı
multiple reentry vehicle çoklu giriş aracı
multipurpose vehicle çok amaçlı araç
re-entry vehicle yeniden giriş aracı
recreational vehicle eğlence aracı
reentry vehicle yeniden girme aracı
sport utility vehicle spor hizmet aracı
sport-utility vehicle spor aracı
surface effect vehicle yüzey etkili araç
vehicle araç
zero-emission vehicle sıfır emisyonlu araç
special purpose vehicle özel amaçlı taşıt
investment vehicle yatırım aracı
utility vehicle yardımcı araç
vehicle registration araç tescili
vehicle identification number araç tanımlama numarası
gross vehicle weight brüt araç ağırlığı
vehicle history report araç geçmişi raporu
vehicle fleet araç filosu
towing vehicle çekme aracı
vehicle body araç gövdesi
gross vehicle weight rating brüt araç ağırlık derecesi
delivery vehicle teslimat aracı
passenger vehicle yolcu aracı
light vehicle hafif araç
motor vehicle accident motorlu araç kazası
vehicle control araç kontrol
heavy goods vehicle ağır vasıta
vehicle make araç markası
vehicle frame araç çerçevesi
tracked vehicle paletli araç