n contravention o

n contravention o teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n contravention o n çelişki o

n contravention o terimi için benzer kelimeler ve anlamları

contravention ihlal
in contravention of aykırı
no contravention çelişki yok
in contravention with aykırı
direct contravention doğrudan çelişki
in contravention of the laws yasalara aykırı olarak
in direct contravention doğrudan çelişkili
alleged contravention iddia edilen çelişki
contravention will be prosecuted çelişki kovuşturulacak
used in contravention çelişkide kullanılan
held in contravention çelişkili
is in contravention çelişiyor
in contravention of the terms şartlara aykırı olarak
act in contravention çelişkide bulunmak
acted in contravention çelişkiyle hareket etti
contravention of a law kanuna aykırı
in contravention of the foregoing yukarıda belirtilenlere aykırı
is in direct contravention doğrudan çelişki içerisinde
are not in contravention çelişkili değil
a contravention çelişki
in contravention of the provisions hükümlere aykırı
in contravention of international law uluslararası hukuka aykırı
acting in contravention çelişkide rol almak
not to be in contravention çelişmemek
liability for contravention çelişki sorumluluğu
was in contravention çelişki içindeydi
in contravention of this clause bu maddeye aykırı olarak
contravention of this law bu kanuna aykırı
contravention of good morals iyi ahlaki çelişki
any contravention herhangi bir çelişki
in contravention of applicable international law, geçerli uluslararası hukuka aykırı olması durumunda,
in contravention of condition koşullara aykırı olarak
deems to be in contravention çelişkili görünüyor
in contravention of any provision herhangi bir hükme aykırı
in contravention of rule kurallara aykırı
in contravention of regulation düzenlemeye aykırı
has been in contravention çelişkili olmuştur
in contravention of this section bu bölüme aykırı
serious contravention ciddi çelişki
in flagrant contravention ağır çelişkili
in contravention of this agreement. bu anlaşmaya aykırı olarak.
in contravention of the above provision yukarıdaki hükmün aksine
in contravention of any requirements laid down ortaya konan şartların aksine
in contravention of the agreement anlaşmaya aykırı
contravention of the above terms yukarıdaki şartlara aykırı
i contravention çelişiyorum
contravention of the provisions hükümlere aykırı
in contravention of article makalenin aksine
in contravention of this act bu kanuna aykırı
contravention of duty. görev çelişkisi.