c resonance

c resonance teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c resonance c rezonansı

c resonance terimi için benzer kelimeler ve anlamları

amphoric resonance amfibi rezonans
electron paramagnetic resonance elektron paramanyetik rezonans
electron spin resonance elektron dönüş rezonansı
magnetic resonance manyetik rezonans
magnetic resonance angiography manyetik rezonans anjiyografi
magnetic resonance imaging manyetik rezonans görüntüleme
magnetic resonance scan manyetik rezonans taraması
magnetic resonance scanner manyetik rezonans tarayıcı
morphic resonance morfik rezonans
nuclear magnetic resonance nükleer manyetik rezonans
nuclear magnetic resonance scanner nükleer manyetik rezonans tarayıcı
parallel resonance paralel rezonans
resonance rezonans
resonance radiation rezonans radyasyonu
series resonance seri rezonansı
skodaic resonance skodaik rezonans
tympanitic resonance timpanitik rezonans
vesicular resonance veziküler rezonans
vesiculotympanitic resonance vezikülotimpanitik rezonans
vocal resonance vokal rezonans
functional magnetic resonance imaging fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme
surface plasmon resonance yüzey plazmon rezonansı
resonance frequency rezonans frekansı
magnetic resonance spectroscopy manyetik rezonans spektroskopisi
magnetic resonance imaging scan manyetik rezonans görüntüleme taraması
plasmon resonance plazmon rezonansı
magnetic resonance tomography manyetik rezonans tomografi
magnetic resonance cholangiopancreatography manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi
resonance imaging rezonans görüntüleme
functional magnetic resonance fonksiyonel manyetik rezonans
emotional resonance duygusal rezonans
magnetic resonance image manyetik rezonans görüntüsü
off-resonance dışı rezonans
fluorescence resonance energy transfer floresan rezonans enerji transferi
resonance frequencies rezonans frekansları
mri magnetic resonance imaging mr manyetik rezonans görüntüleme
has resonance rezonans var
positive resonance pozitif rezonans
cultural resonance kültürel rezonans
sympathetic resonance sempatik rezonans
nuclear magnetic resonance imaging nükleer manyetik rezonans görüntüleme
resonance curve rezonans eğrisi
cyclotron resonance siklotron rezonansı
brain magnetic resonance imaging beyin manyetik rezonans görüntüleme
magnetic resonance angiogram manyetik rezonans anjiyogram
acoustic resonance akustik rezonans
cardiac magnetic resonance kardiyak manyetik rezonans
have a resonance rezonansa girmek
resonance effect rezonans etkisi
create resonance rezonans oluşturmak