m today announcing that

m today announcing that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m today announcing that m bugün ilan

m today announcing that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

today we are announcing bugün ilan ediyoruz
announcing today bugün ilan etmek
announcing duyuran
announcing over ilan etmek
announcing the launch lansmanı duyurmak
by announcing ilan ederek
announcing the new yeni ilan
announcing that bunu duyurmak
in announcing ilanda
is announcing duyuruyor
we are announcing ilan ediyoruz
now announcing şimdi ilan
while announcing ilan ederken
announcing the beginning başlangıç ilan
we're announcing ilan ediyoruz
email announcing e-posta ilanı
upon announcing ilan üzerine
announcing the jubilee yıldönümü ilan
start announcing duyurmaya başla
announcing and reminding mechanism ilan ve hatırlatma mekanizması
without announcing duyurmadan
sign announcing ilan işareti
business announcing iş ilanı
poster announcing ilan ilanı
announcing the discovery keşif duyurusu
announcing the settlement anlaşmayı ilan etmek
thank you for announcing duyurduğunuz için teşekkür ederim
will be announcing ilan edecek
announcing the release of serbest bırakılmasını ilan etmek
announcing the opening açılış duyurusu
announcing the departure of ayrılışını ilan etmek
when announcing ilan ederken
proudly announcing gururla ilan etmek
should be announcing a bir ilan olmalı
announcing areas ilan alanları
announcing prices ilan fiyatları
a release announcing bir sürüm duyurusu
announcing decree ilan kararı
government's announcing devletin duyurusu
announcing awards ilan ödülleri
high intensity and abundant tears announcing its viscosity. viskozitesini açıklayan yüksek yoğunluklu ve bol gözyaşı.
i have the pleasure of announcing duyurmaktan zevk duyuyorum
letter announcing mektup ilanı
announcing to you sana ilan etmek
announcing the good news iyi haberi duyurmak
announcing letter ilan mektubu
announcing in 2011 2011'de ilan
here today, gone tomorrow bugün burada yarın gitti
never put off until tomorrow what you can do today asla yarına kadar ertelemek bugün yapabileceklerini
today bugün