a 'normal' family

a 'normal' family teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 'normal' family bir & # 039; normal & # 039; aile

a 'normal' family terimi için benzer kelimeler ve anlamları

normal or near-normal normal veya normal yakın
normal family normal aile
normal family life normal aile hayatı
deprived of a normal family environment normal bir aile ortamından yoksun
from family to family aileden aileye
multi-family family offices çok aile aile ofisleri
single-family and multi-family tek aile ve çok aile
varies from family to family aileden aileye değişir
family-to-family health information center aileden aileye sağlık bilgi merkezi
diagram of the family tree, if family aile ağacının diyagramı, eğer aile
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
it's normal normaldir
it's normal that bu normaldir
what's normal? normal olan nedir?
i'm not normal normal değilim
it's only normal bu sadece normal
t's pretty normal t oldukça normal
i think i'm normal normal biri olduğumu düşünüyorum
so it's normal bu yüzden normal
it's normal for there to be olması normaldir
patient's normal hastanın normal
it's quite normal oldukça normal
it's perfectly normal tamamen normal bir durum
isn't normal normal değil
that's normal bu normaldir
it's outside of normal normalin dışında
'make family a priority' & # 039; aileyi öncelikli yapar & # 039;
anti-normal anti-normal
completely normal space tamamen normal alan
diapason normal pitch diapason normal perde
normal normal
normal antibody normal antikor
normal antitoxin normal antitoksin
normal curve normal eğri
normal distribution normal dağılım
normal distribution curve normal dağılım eğrisi
normal divisor normal bölen
normal equivalent deviate normal eşdeğer sapma
normal fault normal hata
normal human plasma normal insan plazması
normal human serum albumin normal insan serum albümini
normal magnification normal büyütme
normal matrix normal matris
normal mode normal mod
normal occlusion normal oklüzyon
normal opsonin normal opsonin
normal orthogonal normal ortogonal
normal pentane normal pentan
normal pitch normal adım
normal pressure hydrocephalus normal basınçlı hidrosefali