x signal detected

x signal detected teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x signal detected x sinyali algılandı

x signal detected terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the signal is detected above background fluorescence sinyal, arka plan floresansının üzerinde algılanır
no signal was detected sinyal algılanmadı
k signal detected k sinyali algılandı
detected algılandı
threat detected. tehlike tespit edildi.
tampering detected kurcalama tespit edildi
not detected algılanmadı
we have detected tespit ettik
is detected tespit edildi
were detected tespit edildi
was detected belirlendi
detected early erken tespit
first detected ilk tespit edilen
have detected tespit etmiş
can be detected tespit edilebilir
are detected tespit edildi
has been detected tespit edildi
no detected algılanmadı
it has been detected tespit edildi
have been detected tespit edildi
none detected hiçbiri algılanmadı
could be detected tespit edilebilir
to be detected tespit edilecek
device detected cihaz algılandı
we detected tespit ettik
no abnormality detected anormallik tespit edilmedi
readily detected kolayca algılandı
screen detected ekran algılandı
as detected by tarafından tespit edildiği gibi
issues detected tespit edilen sorunlar
loop detected döngü algılandı
i detected tespit ettim
would be detected tespit edilecek
being detected algılanmak
without being detected algılanmadan
it was detected tespit edildi
detected for için tespit edildi
fault detected arıza tespit edildi
should be detected algılanmalı
deficiencies detected eksiklikler tespit edildi
no device detected cihaz algılanmadı
new device detected yeni cihaz algılandı
detected from tespit edildi
i have detected tespit ettim
misfire detected tekleme tespit edildi
been detected tespit edildi
it has been detected that tespit edildi
problems detected tespit edilen problemler
target detected hedef tespit edildi
was not detected tespit edilmedi