u live very

u live very teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u live very çok yaşa

u live very terimi için benzer kelimeler ve anlamları

very very very happy çok çok çok mutlu
i am very very very ben çok çok çok
live and let live yaşa ve yaşat
live live to the full tam yaşa canlı
live live your life yaşa hayatını yaşa
live live intelligently akıllıca yaşa
singing live i live şarkı söyleyerek yaşıyorum
live very long çok yaşa
we live very near çok yakın yaşıyoruz
live very near çok yakın yaşa
very hard live çok zor canlı
i live very near çok yakın yaşıyorum
live very good çok iyi yaşa
a very live issue. çok canlı bir konu.
very poor people live in çok fakir insanlar yaşıyor
still very much a live issue hala çok fazla canlı bir konu
live very close to one another birbirlerine çok yakın yaşamak
live in a very poor conditions çok kötü koşullarda yaşamak
very expensive to live in yaşamak çok pahalı
we live very closed çok kapalı yaşıyoruz
live very far çok uzak yaşa
very very çok çok
very very happy çok çok mutlu
i am so very very happy çok çok çok mutluyum
very persistent and very bioaccumulative çok kalıcı ve çok biyobirikimli
very very nice çok çok güzel
thank you very very much çok çok teşekkür ederim
very very beautiful çok çok güzel
i'm very very happy çok mutluyum
very very soon çok çok yakında
very very pretty çok çok güzel
very god and very man çok tanrı ve çok erkek
very very low çok çok düşük
very very similar çok çok benzer
very very good çok çok iyi
very very small çok çok küçük
very very easy çok çok kolay
very very clever çok çok zeki
i am very very happy çok çok mutluyum
very, very small inclusions çok, çok küçük kapanımlar
very very well çok çok iyi
very very slightly çok çok hafif
very, very bad çok çok kötü
deliver very, very fast çok çok hızlı teslim
very very hard çok çok zor
very persistent, very bio accumulative çok kalıcı, çok biyo birikimli
very, very inspirational çok, çok ilham verici
i'm very very sorry çok üzgünüm
very very slightly included çok çok hafif dahil
a very, very precise çok, çok kesin