note that some of these characteristics overlap others to some extent.

note that some of these characteristics overlap others to some extent. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
note that some of these characteristics overlap others to some extent. bu özelliklerin bazılarının diğerlerine bir dereceye kadar çakıştığını unutmayın.

note that some of these characteristics overlap others to some extent. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

overlap to some extent bir dereceye kadar örtüşmek
the overlap in these models bu modellerde örtüşme
the overlap in these models is performed bu modellerde üst üste binme
extent characteristics kapsam özellikleri
some of them some others bazıları bazıları diğerleri
some overlap bazı örtüşme
there is some overlap bazı örtüşme var
some degree of overlap bir dereceye kadar örtüşme
is some overlap biraz örtüştür
has some overlap biraz örtüşme var
to a lesser extent than others diğerlerinden daha az ölçüde
others note diğerleri not
these characteristics bu özellikler
have these characteristics bu özelliklere sahip
these different characteristics bu farklı özellikler
of these characteristics bu özelliklerin
given these characteristics bu özellikleri verilen
on the basis of these characteristics bu özelliklerin temelinde
these characteristics include bu özellikler arasında
changes in these characteristics bu özelliklerde değişiklikler
embody these characteristics bu özellikleri somutlaştırmak
a combination of these characteristics bu özelliklerin bir kombinasyonu
all these characteristics tüm bu özellikler
these characteristics show that bu özellikler gösteriyor ki
please note that to the extent that, lütfen bunu
these include among others bunlar diğerleri arasında
for these reasons and others bu nedenlerle ve diğerleri için
these actions, and others bu eylemler ve diğerleri
these issues, and any others bu sorunlar ve diğerleri
to the extent that these damages bu zararların
extent these are addressed bunlar ele alındığında
extent of these effects bu etkilerin kapsamı
the extent of these changes bu değişikliklerin kapsamı
to the extent that any provision of these terms relates bu şartların herhangi bir hükmünün,
prosecute these violations to the fullest extent permitted b bu ihlalleri mümkün olan en yüksek düzeyde kovuşturma
some characteristics are bazı özellikler
some special characteristics bazı özel özellikler
i took note of these changes. bu değişiklikleri not aldım.
if you follow a link to any of these websites, please note t bu web sitelerinden herhangi birinin bağlantısını izlerseniz,
take note of these points bu noktaları not al
i note these dates bu tarihleri not ediyorum
please note these are lütfen bunlara dikkat edin
note these settings bu ayarlara dikkat edin
please note these below lütfen bunlara dikkat edin
please note that these cookies lütfen bu çerezleri unutmayın
all animals are equal, but some animals are more equal than others bütün hayvanlar eşittir, ancak bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir
some more than others diğerlerinden biraz daha
while some others bazıları ise
along with some others diğerleri ile birlikte
some are more equal than others bazıları diğerlerinden daha eşittir