o how effectively

o how effectively teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o how effectively o ne kadar etkili

o how effectively terimi için benzer kelimeler ve anlamları

effectively etkili bir şekilde
more effectively daha etkili
communicate effectively etkili iletişim
efficiently and effectively verimli ve etkili
effectively and efficiently etkili ve verimli
work effectively etkili çalış
effectively manage etkili bir şekilde yönetin
as effectively as possible mümkün olduğunca etkili
compete effectively etkin bir şekilde rekabet etmek
effectively connected income etkili bir şekilde bağlı gelir
effectively connected etkili bir şekilde bağlı
effectively address etkili bir şekilde ele almak
effectively paid etkili bir şekilde ödenmiş
respond effectively etkili cevap ver
effectively implemented etkili bir şekilde uygulanan
effectively enforced etkili bir şekilde uygulanan
fully and effectively tam ve etkili
operate effectively etkili çalışmak
communicates effectively etkili iletişim kurar
communicating effectively etkili iletişim kurmak
effectively engage etkili bir şekilde meşgul
working effectively etkili çalışmak
use effectively etkili kullan
function effectively etkili işlev
deal effectively etkili anlaşmak
operating effectively etkili çalışmak
effectively support etkili destek
contribute effectively etkili katkıda bulunmak
effectively prevent etkili bir şekilde önlemek
effectively used etkili bir şekilde kullanılan
worked effectively etkili çalıştı
to perform effectively etkili bir şekilde gerçekleştirmek
used effectively etkili kullanıldı
learn effectively etkili öğren
effectively served etkili hizmet
effectively means etkili bir şekilde demek
effectively immediately hemen etkili
safely and effectively güvenli ve etkili
effectively delivered etkili bir şekilde teslim
effectively control etkili kontrol
effectively applied etkili bir şekilde uygulanmış
effectively given etkili bir şekilde verilen
effectively written etkili bir şekilde yazılmış
work more effectively daha etkili çalış
effectively controlled etkin kontrol
handled effectively etkili bir şekilde ele
this effectively means bu etkili demektir
quickly and effectively hızlı ve etkili
effectively preventing etkili bir şekilde önleme
effectively resolved etkili bir şekilde çözüldü