r software

r software teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r software r yazılımı

r software terimi için benzer kelimeler ve anlamları

software programs,software source documents yazılım programları, yazılım kaynak belgeleri
software-to-software yazılım-to-yazılım
application software uygulama yazılımı
software yazılım
software house yazılım evi
software platform yazılım platformu
systems software sistem yazılımı
third-party software üçüncü taraf yazılımı
computer software bilgisayar yazılımı
software suite yazılım paketi
proprietary software tescilli yazılım
software release yazılım sürümü
software developer yazılım geliştirici
open source software açık kaynaklı yazılım
software package yazılım paketi
software as a service hizmet olarak yazılım
software development yazılım geliştirme
software application yazılım uygulaması
software engineering yazılım mühendisliği
licensed software lisanslı yazılım
software engineer yazılım mühendisi
malicious software kötü amaçlı yazılım
bundled software paket yazılım
software support yazılım desteği
software program yazılım programı
embedded software gömülü yazılım
software upgrade yazılım güncellemesi
software solutions yazılım çözümleri
desktop software masaüstü yazılımı
software tools yazılım araçları
third party software üçüncü taraf yazılımı
client software müşteri yazılımı
operating software işletim yazılımı
software testing yazılım testi
software license agreement yazılım lisans anlaşması
hardware and software donanım ve yazılım
system software sistem yazılımı
software update yazılım güncellemesi
management software yönetim yazılımı
software stack yazılım yığını
enterprise software kurumsal yazılım
free software ücretsiz yazılım
software deployment yazılım dağıtımı
software bundle yazılım paketi
custom software özel yazılım
dedicated software özel yazılım
software build yazılım oluşturma
accounting software muhasebe yazılımı
piece of software yazılım parçası
software publisher yazılım yayıncısı