i accept the judgment

i accept the judgment teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept the judgment kararı kabul ediyorum

i accept the judgment terimi için benzer kelimeler ve anlamları

absolute judgment mutlak yargı
against one's better judgment birinin kararına karşı
arrest of judgment kararın tutuklanması
comparative judgment karşılaştırmalı değerlendirme
consent judgment muvafakat kararı
day of judgment yargı günü
declaratory judgment bildirim kararı
deficiency judgment eksiklik kararı
final judgment son karar
judgment yargı
judgment book yargı kitabı
judgment call yargılama çağrısı
judgment day yargı günü
judgment debt karar borcu
judgment note karar notu
judgment of paris paris kararı
last judgment son karar
private judgment özel yargı
self-judgment kendi kendine karar
snap judgment hızlı karar
summary judgment özet karar
value judgment değer yargısı
sound judgment sağduyu
default judgment varsayılan karar
good judgment iyi yargılama
poor judgment kötü karar
business judgment iş kararı
professional judgment profesyonel yargı
entry of judgment hüküm girişi
best judgment en iyi yargı
clinical judgment klinik yargı
impaired judgment engelli yargı
pass judgment hüküm vermek
reasonable judgment makul karar
exercise good judgment iyi karar vermek
make a judgment karar vermek
money judgment para kararı
court judgment mahkeme kararı
judgment upon the award ödül hakkında karar
exercise judgment egzersiz kararı
enter judgment yargıya girmek
judgment on the award ödül hakkında karar
medical judgment tıbbi yargı
independent judgment bağımsız karar
sole judgment tek hüküm
expert judgment uzman görüşü
motion for summary judgment özet değerlendirme hareketi
judgment debtor karar borçlusu
attachment prior to judgment karar vermeden önce bağlanma
judgment by default varsayılan olarak yargılama