l haven't used

l haven't used teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l haven't used hiç kullanmadım

l haven't used terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i still haven't got used to hâlâ alışmamıştım
haven't got used alışılmadı
i haven't used kullanmadım
i haven't used the service hizmeti kullanmamışım
haven't ever used hiç kullanılmamış
i still haven't gotten used to hâlâ alışık değildim
haven't even used kullanılmadı bile
haven't got used to the idea bu fikre alışmadım
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
i still haven't found what i'm looking for hala aradığım şeyi bulamadım
i'm sorry i haven't özür dilerim, hadi yok.
i'd be lying if i said i haven't yapmadığımı söylersem yalan söylemiş olurum.
isn't much we haven't seen görmedim çok fazla görmedim
if you haven't found what you're looking for aradığınızı bulamadıysanız, aradığınızı bulamadınız mı?
net cash used used in investing activities yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
haven't got almadım
haven't sığınak & # 039;
haven't had sahip değil
i haven't got anlamadım
i haven't had sahip değildim
haven't been hiç olmadı
i haven't heard from you sizden haber alamadım
i haven't a clue ipucum yok
haven't seen görmedim
i haven't seen görmedim
i haven't got any money hiç param yok
i haven't got a clue bir ipucum yok
i haven't yet henüz yapmadım
i haven't been hiç olmadım
haven't heard from you sizden haber alamadım
haven't you? değil mi?
if you haven't already daha önce yapmadıysanız
haven't got any hiç almadım
we haven't got almadık
i haven't had time zamanım olmadı
we haven't received almadık
haven't received alınmadı
i haven't done anything yet. henüz bir şey yapmadım.
i haven't been able yapamadım
i haven't forgotten unutmadım
i haven't time zamanım olmadı
haven't heard from duymadım
i haven't got any hiç bir şeye sahip değilim
i haven't received almadım
i haven't seen him onu görmedim
i haven't seen you for so long seni çok uzun zamandır görmedim
i haven't heard anything hiçbir şey duymadım
we haven't had biz sahip değildik
i haven't studied çalışmadım
i haven't found bulamadım